GIỚI THIỆU NỘI DUNG SÁCH CẨM NANG QUYẾT TOÁN THUẾ

LỜI NÓI ĐẦU

Hơn 10 năm hành nghề tư vấn thuế, chứng kiến nhiều doanh nghiệp bị những khoản phạt, truy thu thuế. Trong số đó có những doanh nghiệp cố tình vi phạm, nhưng cũng có những doanh nghiệp do hiểu sai và làm sai. Do vậy, tài liệu này được biên soạn theo hướng những sai sót, rủi ro về thuế thường gặp của các loại hình doanh nghiệp và bản chất của một số loại chi phí được trừ.

Cấu trúc của tài liệu gồm 5 chương

  • Phần 1: Rủi ro về thuế, gian lận về thuế thường gặp của các doanh nghiệp thương mại, sản xuất, xây dựng, xuất khẩu và vận tải
  • Phần 2: Bản chất của chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
  • Phần 3: Phân tích kỹ thuật bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ trước kỳ quyết toán thuế
  • Phần 4: Bộ chỉ số đánh giá tính tuân thủ của người nộp thuế và rủi ro của người nộp thuế
  • Phần 5: Các vụ kiện giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế.

Tài liệu này được biên soạn theo mẫu “đánh giá rủi ro” của hệ thống kiểm soát nội bộ. Rủi ro được hiểu đơn giản là những gì có thể xảy ra làm doanh nghiệp bị truy thu thuế, phạt thuế. Gồm 4 phần: Xác định rủi ro – làm sao để phát hiện rủi ro – Ngăn ngừa rủi ro và làm sao để biết biện pháp ngăn ngừa rủi ro này được thực hiện trong thực tế.

Chương 1 sẽ tập trung rất nhiều vào việc ghi nhận doanh thu và kỹ thuật giải trình giá vốn. Điều này quan trọng và thực sự quan trọng vì ở một công ty có giá vốn vài trăm tỷ, loại trừ 2%-3% chi phí giá vốn thôi cũng đủ mang lại một khoản phạt và truy thu thuế có thể bằng nửa năm lợi nhuận của doanh nghiệp.

Chương 2 giúp các bạn hiểu rõ bản chất của các loại chi phí và hoàn thiện bộ hồ sơ để bảo vệ các chi phí này.

Chương 3: Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, phân tích kỹ thuật để phát hiện rủi ro truy thu – phạt thuế của doanh nghiệp và điều chỉnh trước khi quyết toán thuế.

Theo một nghiên cứu của công ty kiểm toán E&Y. Họ cho rằng rủi ro mà doanh nghiệp ngày càng phải quan tâm và quản trị chính là rủi ro danh tiếng, nói một cách dễ hiểu, trong mắt cơ quan thuế chúng ta như thế nào? Có thuộc diện rủi ro cao hay không? 2 bộ chỉ số đánh giá tính tuân thủ và rủi ro của người nộp thuế bạn có thể tham khảo tại chương 4

Cuối cùng, cán bộ thuế hay doanh nghiệp đều vận dụng theo quy định của pháp luật thuế. Ý kiến của tòa án là ý kiến cuối cùng khi có sự khác biệt trong cách vận dụng luật thuế, các vụ kiện thuế ở chương cuối cùng sẽ rất hữu ích và giúp hiểu rõ hơn bản chất của quy định pháp luật trong luật thuế……

Tải bản đọc thử tại đây:

Trang web không cho phép copy nội dung