CLEVERCFO TẶNG FILE TÍNH KHẤU HAO BẰNG NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Tuần này CleverCFO tặng các bạn file tính khấu hao theo nhiều phương pháp như:

  • Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao mà mức khấu hao hàng năm không thay đổi trong suốt thời gian khấu hao của TSCĐ
  • Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần ( dựa trên tỷ lệ khấu hao đường thẳng )
  • Phương pháp khấu hao theo sản lượng
  • Phương pháp khấu hao theo tổng số năm sử dụng còn lại của tài sản.

Khấu hao có cả ý nghĩa về mặt kinh tế lẫn tài chính.

  • Về mặt kinh tế: Việc hao mòn tài sản cố định sẽ gây khó khăn cho việc theo dõi và quản lý tài sản của doanh nghiệp. Bởi thế, người ta sẽ thông qua phương pháp trích khấu hao để phản ánh giá trị thực của tài sản cố định. Đồng thời, khấu hao tài sản được tính vào chi phí kinh doanh. Do đó, việc này sẽ làm giảm lợi tức ròng của doanh nghiệp.
  • Về mặt tài chính: Về bản chất, khấu hao là biểu hiện bằng tiền của phần giá trị tài sản cố định đã bị hao mòn. Tiền khấu hao được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Do đó, nó cũng là một bộ phận của giá thánh sản phẩm. Khi sản phẩm được tiêu thụ ra thị trường, tiền khấu hao này sẽ được giữ lại. Từ đó hình thành nên quỹ khấu hao của doanh nghiệp.

Các bạn tải file về tham khảo nhé

Trang web không cho phép copy nội dung